Liigu sisu juurde

Privaatsuspoliitika

AKTSIASELTS INFORTAR

SISSEJUHATUS

Aitäh, et tutvute AS Infortar privaatsustingimustega. AS Infortar hindab isikute andmete privaatsust kõrgelt. AS-i Infortar eesmärk on selgitada Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel isikute andmeid töötleme. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi: Privaatsuspoliitika) kirjeldab AS-i Infortar andmetöötluspõhimõtteid ning seda, kuidas me isikuandmeid töötleme. Palun tutvuge käesoleva Privaatsuspoliitikaga hoolikalt, et saada aru, kuidas me Teie andmeid töödelda võime.

1. MÕISTED

„GDPR“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

„AS Infortar“ AKTSIASELTS INFORTAR, registrikood 10139414, aadress Liivalaia tn 9, 10118 Tallinn, Eesti.

„Isikuandmed“ Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

„Kehtivad õigusaktid“ Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad Privaatsuspoliitika ajal või hakkavad kehtima pärast Privaatsuspoliitika vastuvõtmist.

„Isik“ või „andmesubjekt“ Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada AS-i Infortar teenuseid ning kelle Isikuandmeid AS Infortar Töötleb.

„Töötlemine“ Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

„Vastutav Töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Privaatsuspoliitika tähenduses on Vastutav Töötleja AS Infortar.

„Veebileht“ AS-i Infortar veebileht https://www.infortar.ee/ ja sellega seotud alamdomeenid või AS-i Infortar poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.

„Volitatud Töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes Töötleb Isikuandmeid Vastutava Töötleja nimel.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Privaatsuspoliitika kohaldub, kui Isik kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada AS-i Infortar teenuseid.
2.2. Privaatsuspoliitika kirjeldab Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid.
2.3. AS Infortar kinnitab, et tagab Isikuandmete Töötlemise kooskõlas Kehtivate Õigusaktidega ja GDPR-iga.
2.4. AS-il Infortar on õigus Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele uuendada. Ajakohane ja kehtiv Privaatsuspoliitika on kättesaadav Veebilehel.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ISIKUANDMETE KOGUMINE

3.1. AS Infortar Töötleb Isikuandmeid üksnes selleks Kehtivate Õigusaktide alusel õiguslikku alust omades.
3.2. AS Infortar Töötleb Isikuandmeid Isiku antud nõusoleku alusel ning järgmistel eesmärkidel:
3.2.1. Isikuga suhtlemine ja Isikuandmete haldamine;
3.2.2. Isiku päringutele vastamine;
3.2.3. uudiskirjade edastamine;
3.2.4. ürituste ja veebiseminaride korraldamist puudutava teabe edastamine.

3.3. Isikuandmed, mida AS Infortar Isikute kohta kogub ja Töötleb, hõlmavad eelkõige järgmisi andmeid:
3.3.1. ees- ja perekonnanimi;
3.3.2. e-posti aadress;
3.3.3. suhtluskeel;
3.3.4. riik;
3.3.5. organisatsioon.

3.4. AS-i Infortar poolt korraldatavaid üritusi võidakse kajastada avalikult sotsiaalmeedia kaudu. Sotsiaalmeedia postitustes võib olla kajastatud Isiku foto, asukoht ja seal viibimise aeg.

4. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

4.1. AS Infortar ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete Töötlemise eesmärgist või Kehtivate Õigusaktide alusel vajalik.
4.2. Isikuandmeid, mida AS Infortar Töötleb Isiku antud nõusoleku alusel säilitatakse nõusoleku kehtivuse jooksul.

5. KÜPSISED

5.1. AS Infortar kasutab Veebilehel küpsiseid.
5.2. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Isiku arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Isiku jälgimiseks või tuvastamiseks.
5.3. Isikul on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Isik arvestama, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada.
5.4. Täpsema info saamiseks AS-i Infortar poolt kasutatavate küpsiste kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed“ toodud kontaktandmetel.

6. ISIKU ÕIGUSED

6.1. Isikul on tema Isikuandmete Töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused.
6.2. Isikul on tema Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:
6.2.1. juurdepääsuõigus: Isikul on õigus igal ajal küsida, kas AS-il Infortar on tema kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid AS Infortar Isiku kohta töötleb;
6.2.2. õigus Isikuandmete parandamisele: Isikul on õigus taotleda AS-ilt Infortar oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
6.2.3. õigus vastuväidete esitamisele: Isikul on õigus esitada AS-ile Infortar vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes;
6.2.4. õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Isikul on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse Isiku nõusolekul ja kui Isik on nõusoleku tagasi võtnud;
6.2.5. õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Isiku antud nõusolekul on Isikul igal ajal õigus AS-ile Infortar antud nõusolek tagasi võtta;
6.2.6. õigus esitada kaebus: Kui Isik leiab, et tema Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Isikul õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
6.3. Isiku käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Isikuandmete Töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või AS-i Infortar õigused või kohustused piirata Isiku õigusi.
6.4. Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed“ toodud kontaktandmetel.

7. KONTAKTANDMED

7.1. Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, võtke palun AS-iga Infortar ühendust telefoni, e-posti või posti teel.

AS-i Infortar kontaktandmed on:

Ärinimi: AS Infortar
Aadress: Liivalaia tn 9, 10118 Tallinn
Telefon: +372 6409978
E-post: info@infortar.ee