Liigu sisu juurde
Tagasi avalehele

Infortar andis teada kavatsusest börsile minna

Aktsiaselts Infortar (“Selts”) andis 20. novembril teada plaanist alustada oma lihtaktsiate („Aktsiad“) esmase avaliku pakkumise („Pakkumine“) ja kõigi Aktsiate Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas („Börs“) noteerimise protsessi.

Pakkumisega soovib Selts pakkuda investoritele võimalust investeerida ühte Baltikumi suurimasse investeeringute valdusettevõtjasse[1], mille portfelli kuuluvad nii energeetika, merelaevanduse, kinnisvara kui ka muudes valdkondades tegutsevad ettevõtjad.

Pakkumise raames kavatseb Selts pakkuda uusi emiteeritavaid Aktsiaid.  

Pakkumise tulemusena soovib Selts laiendada oma investorbaasi ning noteerimise abil muuta Aktsiad likviidseks. Selts loodab, et Pakkumine kasvatab Seltsi ja tema tütarühingute („Grupp“) tuntust olemasolevate ja potentsiaalsete klientide ja koostööpartnerite jaoks ning loob täiendavaid rahastusvõimalusi, toetades seeläbi Grupi pikaajalise strateegia elluviimist.

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam, ega kujuta endast prospekti Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL („Prospektimäärus“) tähenduses ning see ei kujuta endast Aktsiaseltsi Infortar („Selts“) aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Seltsi prospektiga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse siin teates viidatud Seltsi aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Seltsi prospektis, mille on kinnitanud Finantsinspektsioon, et mõista kõiki investeeringuga seotud riske ja hüvesid. Selts avaldab täiendava teabe prospekti kinnitamise kohta vastavalt Prospektimäärusele ja teeb selle kättesaadavaks Finantsinspektsiooni ja Seltsi veebilehtedel aadressidel vastavalt www.fi.ee ja https://infortar.ee/et/ipo. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Seltsi aktsiate soovitamisena

Pakkumise üksikasjad

Pakkumine koosneb (i) pakkumisest Eesti jaeinvestoritele (“Jaepakkumine”) ja (ii) pakkumisest kutselistele investoritele Prospektimääruse tähenduses Eestis ja teatud valitud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides (“Institutsionaalne Pakkumine”). Lisaks võib Selts Pakkumise raames pakkuda Aktsiaid mitteavalikult investoritele Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides tuginedes teatud muudele Prospektimääruses toodud eranditele. Avalik pakkumine toimub üksnes Eestis ning Aktsiaid ei pakuta avalikult üheski teises jurisdiktsioonis.

Pakkumise täpne struktuur ja ajastus sõltub erinevatest asjaoludest ja nende ajastusest nagu turuolukord, Finantsinspektsioonist nõutavate kinnituste saamine, vajalike korporatiivotsuste tegemine ning nõutavate lepingute sõlmimine.

Pakkumise korraldajad on AS LHV Pank ja Swedbank AS („Pakkumise Korraldajad“). Pakkumise arveldusagent on AS LHV Pank.  

Infortari juhatuse liige Ain Hanschmidt:

„Infortarist on saanud Eesti üks suuremaid, miljardilise käibega ettevõtja, mille järgmine loogiline samm on olla börsil ja avalik. Investorbaasi laiendamine ja börsiga liitumine annab meile võimaluse veel kiiremini rahvusvaheliselt kasvada, varade väärtust kasvatada ja täiendavaid rahastamisvõimalusi leida. Investorile tähendab see võimalust osa saada mitmekesisest ja piiriülesest, kriisides ja inflatsioonis karastunud, nii reaalset vara kui kasvupotentsiaali pakkuvast portfellist.“

 

Infortari tegevjuht Martti Talgre:

“Infortari tegevusvaldkonnad – energeetika, laevandus ja kinnisvara on kapitalimahukad, stabiilsed, tugeva rahavooga ja kõrgete sisenemisbarjääridega. Investeeringud kolme erinevasse tegevusvaldkonda annavad piisava hajutatuse, võimaldades samal ajal hoida fookust. Just tugev ja hajutatud portfell on meile loonud platvormi kasvu jätkamiseks. Oleme tõestanud, et suudame teha kiireid otsuseid ja kasutada avanevaid võimalusi, kasvades kiiremini kui Eesti majandus tervikuna.“

Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik

„Infortarile kuuluv Eesti Gaas ei ole enam ammu ainult „Eesti“ ja ainult „gaas“. Oleme kasvanud Soome ja Balti piirkonnas suurimaks erakapitalil energiafirmaks, tegeleme aktiivselt rahvusvahelise energiakaubandusega ning arendame taastuvenergiaportfelli päikeseenergia ja rohegaasi tootmise ja müügi näol. Infortari omanduses olles on Eesti Gaas kahekordistanud gaasimüügi mahte, alustanud taastuvenergeetika arendamist ning muutunud rahvusvaheliseks suurettevõtjaks.“

Lühiülevaade Infortarist:

Selts on varade mahu poolest üks Baltikumi suurimatest investeeringute valdusettevõtjatest[2]. Üle kahekümne viie tegutsemisaasta jooksul on Selts oma investeeringute portfelli järk-järgult kasvatanud ning käesoleva teate kuupäeval kuuluvad Gruppi 48 tütarettevõtjat, samuti on Grupp teinud investeeringuid veel 5 sidus- ja ühisettevõtjasse. Grupi fookus on kolmel peamisel tegevusvaldkonnal, milleks on energeetika, merelaevandus ja kinnisvara; lisaks on Grupil investeeringud peamisi tegevusvaldkondi toetavatesse valdkondadesse. Selts püüab leida oma investeeringutes sünergiat ja keskendub hästi toimivate ja turul olulist positsiooni omavate ettevõtjate ülesehitamisele.

Seltsi juhatus on pikaajalise kogemusega ning selle liikmed on Ain Hanschmidt ja Eve Pant. Seltsi tegevjuhiks on Martti Talgre.

Selts teeb investeeringuid lähtudes pikaajalistest sotsiaal-majanduslikest trendidest luues seejuures Grupi ühingute vahelist sünergiat. Grupi lähiaastate investeeringute tegevusplaanis on projekte kogumahuga kuni 110 miljonit eurot, millest peamised on Rimi büroo- ja laohoone rajamine, Tallink Duty Free logistikakeskuse laiendamine, Tallinki tennisekeskuse kinnistu kaubandushoone (DIY pood) rajamine, Hiiu tervisekeskuse rajamine ja üle 40 MW paneelide võimsusega päikeseelektrijaamade rajamine Eestis ja Lätis.

2022. aastal oli Grupi konsolideeritud käive 1 054 miljonit eurot, EBITDA 120 miljonit eurot ja aruandeaasta kasum 96 miljonit eurot. 2023. aastal on makstud kokku ligikaudu 16 miljonit eurot dividende. Infortar on praeguseks emiteerinud 19 845 000 Aktsiat.

Infortari peamised tugevused

Seltsi hinnangul on Seltsi peamisteks konkurentsieelisteks ja tegevust toetavateks tugevusteks ja strateegiateks:

·         Sünergiatele fokusseeritud ja hoolikalt kujundatud investeerimisportfell- ja poliitika;

·         Suutlikkus ja oskused olla investeeringute tegemisel aktiivne investor, kes osaleb otsustusprotsessis ja võtab vastutust;

·         Ainulaadne kompetents suurte investeeringute juhtimises;

·         Nii geograafiliste turgude kui ka ärisegmentide lõikes hajutatud investeerimisportfell.

Infortari strateegia

Seltsi strateegia on leida investeeringutes sünergiat ja ehitada üles hästi toimivaid ja turul olulist positsiooni omavaid ettevõtjaid, eesmärgiga saavutada stabiilne ja keskmisest kiirem investeeringute väärtuse kasv ning mitmekülgne ja tugeva varabaasi ja rahavooga portfell.

Grupi tegevus on fokusseeritud kolmele peamisele ärisegmendile – energeetika, merelaevandus ja kinnisvara.

Energeetika ärisegmendis on Grupi strateegiaks olemasolevate ja töötavate ärimudelite laiendamine uutele geograafilistele turgudele, tasakaalustatud investeeringud ülemineku- ja taastuvenergiaallikatesse ning sünergiate loomine olemasolevate ja uute ärisuundade vahel.

Kinnisvara ärisegmendis on Grupi strateegiaks kinnisvara portfelli kasvatamine varasid ostes ja arendades Tallinnas ja selle lähiümbruses. Grupp investeerib varadesse, mis vastavad objekti põhiselt sobivatele kriteeriumitele kvaliteedi, asukoha ning tootlikkuse osas.

Dividendipoliitika

Selts on kinnitanud dividendipoliitika, mille kohaselt on Seltsi eesmärgiks maksta dividendideks vähemalt 1 euro ühe Aktsia kohta majandusaastas. Dividendide väljamakseid tehakse kaks korda aastas.

Grupi lai äriprofiil loob eelduse stabiilse rahavoo teenimiseks. Samas eeldab Seltsi strateegia olulises mahus investeeringuid ning finantsvõimendust. Seega sõltuvad tulevased võimalikud dividendimaksed ja nende summa Seltsi tulevasest finantsseisundist, tulemustest, kapitalinõuetest, Grupi likviidsusvajadustest ja muudest asjaoludest, mida Selts võib aeg-ajalt asjassepuutuvaks pidada. Eeltoodust tulenevalt ja kuivõrd Eesti õiguse kohaselt otsustab dividendide maksmise aktsionäride üldkoosolek, ei saa Selts tagada, et dividende tulevikus makstakse või kui dividende makstakse, siis millises summas. Käesolev osa sisaldab tulevikku suunatud avaldusi, mis sisaldavad riske ja ebakindlusi ning on seotud sündmustega ja sõltuvuses tingimustest, mis võivad, kuid ei pruugi tulevikus esineda (vaata täiendavalt ka allpool „Oluline teave – tulevikku suunatud avaldused“).

Infortari peamised finantsnäitajad

 

9k 2023

9k 2022

31.12.2022

31.12.2021

 

EUR’000

Müügitulu............................................

746 892

611 116

1 053 712

412 565

EBITDA...............................................

105 865

110 046

120 046

46 444

Aruandeperioodi kasum........................

269 624

97 798

96 124

18 868

Varad..................................................

1 431 322

1 113 631

1 107 412

882 517

Omakapital..........................................

771 700

643 634

568 677

392 655

Netovõlg

390 360

216 147

367 203

297 183

Netovõla ja EBITDA suhe.....................

3,4x

1,7x

3,1x

6,4x

Omakapitali osatähtsus (%) .................

53,9%

57,8%

51,4%

44,5%

Laenud/Omakapital (%)........................

62,3%

54,9%

75,1%

87,2%

ROA (%)..............................................

18,8%

8,8%

9,7%

2,4%

ROE (%)..............................................

34,9%

15,2%

20,0%

4,9%

Käibekapitali kordaja ...........................

1,4x

1,9x

1,4x

0,9x

Täiendavad küsimused:

Kadri Laanvee

ASi Infortar investorsuhete juht

kadri.laanvee@infortar.ee

**** OLULINE TEAVE ****

Käesolevas teadaandes sisalduv informatsioon on mõeldud ainult taustinformatsioonina ning see ei ole kuidagi täielik või lõplik. Käesolevas teadaandes sisalduvale informatsioonile või selle täpsusele või täielikkusele ei või tugineda mistahes eesmärgil.

Käesolev teavitus on reklaam ning ei ole prospekt Prospektimääruse tähenduses ning ei ole väärtpaberite avaliku pakkumise teade. Investorid ei tohiks märkida mitte ühtegi käesolevas teadaandes viidatud väärtpaberit muu kui sellise informatsiooni alusel, mis sisaldub Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud prospektis, et mõista täielikult võimalikke seonduvaid riske ja hüvesid. Selts avaldab täiendavat informatsiooni prospekti kinnitamise kohta kooskõlas Prospektimäärusega ning teeb vastava informatsiooni kättesaadavaks Finantsinspektsiooni kodulehel (www.fi.ee) ja Seltsi kodulehel (https://infortar.ee/et/ipo). Prospekti kinnitamist Finantsinspektsiooni poolt ei tuleks käsitleda väärtpaberite heakskiitmisena.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta Aktsiaid, samuti ei toimu Aktsiate müüki jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, üleskutse või müük oleks enne registreerimist, registreerimiskohustusest vabastamist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik. Mis tahes pakkumine Aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks oma investeeringu tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub prospektis ja selle lisades, mis avalikustatakse seoses sellise pakkumisega. Kui te ei mõista käesoleva dokumendi sisu, siis peaksite konsulteerima litsentseeritud finantsnõustajaga.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast soovitust seoses Pakkumisega. Väärtpaberite hind ja väärtus ning nendest tulenev mis tahes tulu võib nii langeda kui ka tõusta. Varasemad tulemused ei näita, millised on tulevased tulemused. Käesolevas teadaandes sisalduvale informatsioonile või mistahes Pakkumisega seonduvatele dokumentidele ei saa tugineda tulevaste tulemuste üle otsustamiseks. Enne Aktsiate ostmist peaksid isikud, kes tutvuvad käesoleva teadaandega, tegema kindlaks, et nad mõistavad täielikult ja aktsepteerivad riske, mida kajastatakse prospektis, kui see avaldatakse.

Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, välja arvatud Eestis, on käesolev teadaanne adresseeritud ning suunatud ainult vastava riigi kutselistele investoritele Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses.

Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida Aktsiaid Ameerika Ühendriikides. Aktsiad ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, edaspidi „USA Väärtpaberiseadus“) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud USA Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit USA Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Selts ei ole registreerinud ning ei kavatse registreerida Ameerika Ühendriikides mistahes osa pakkumisest ning ei kavatse Ameerika Ühendriikides läbi viia väärtpaberite avalikku pakkumist. Kui Ameerika Ühendriikides müüakse Aktsiaid, siis müüakse neid ainult kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele (nagu defineeritud USA Väärtpaberiseaduse reeglis 144A) tuginedes reeglile 144A või muule USA Väärtpaberiseadusest tulenevale erandile USA Väärtpaberiseaduses sätestatud registreerimise nõuetest.

Pakkumise Korraldajad tegutsevad seoses Pakkumisega üksnes Seltsi, ning mitte kellegi teise, nimel. Ükski Pakkumise Korraldaja ei loe ühtki teist isikut (hoolimata sellest, kas tegu on käesoleva teadaande saajaga või mitte) Pakkumisega seoses kliendiks ning ei vastuta mille kellegi teise kui Seltsi ees klientidele võimaldatavate kaitsemeetmete kohaldamise eest, samuti seoses Pakkumisega antud nõuannete või mistahes käesolevas teadaandes viidatud tehingute, asjaolude või korralduste osas.

Seoses Pakkumisega võivad Pakkumise Korraldajad ning nende vastavad sidusettevõtjad, tegutsedes investoritena enda arvel, märkida ja/või omandada Aktsiaid ning selles ulatuses säilitada, osta, müüa, pakkuda müügiks või muul viisil teha tehinguid enda arvel selliste Aktsiatega ning muude Seltsi väärtpaberitega või Pakkumisega seotud või mitteseotud investeeringutega. Sellest tulenevalt tuleks käesolevas teadaandes sisalduvaid viiteid Aktsiate emiteerimisele, pakkumisele, märkimisele, omandamisele, paigutamisele või muude tehingute tegemisele lugeda nii, et need hõlmavad endas mistahes emiteerimist, pakkumist, märkimist, omandamist, kauplemist või paigutamist Pakkumise Korraldajate või nende mistahes sidusettevõtjate poolt, kes tegutsevad investoritena enda nimel. Lisaks sellele võivad Pakkumise Korraldajad (või nende sidusettevõtjad) sõlmida finantseerimislepinguid (sealhulgas vahetuslepinguid) investoritega, millega seoses võivad Pakkumise Korraldajad (või nende ükskõik millised sidusettevõtjad) aeg-ajalt omandada, hoida või käsutada Aktsiaid. Ükski Pakkumise Korraldaja ei kavatse avalikustada ühegi sellise investeeringu või tehingu mahtu, välja arvatud ulatuses, mis on nõutav vastavalt seadustele või regulatsioonidele.

Pakkumise Korraldajad ja nende sidusettevõtjad võivad olla teinud Seltsi ja Seltsi aktsionäri(de)ga tehinguid ning võivad olla osutanud neile erinevaid investeerimispanganduse, finantsnõustamise ning muid teenuseid, mille eest nad on võinud saada tavapärast tasu. Pakkumise Korraldajad ja ükskõik milline nende sidusettevõtjatest võib ka tulevikus selliseid teenuseid Seltsile, Seltsi aktsionäri(de)le ning nende vastavatele sidusettevõtjatele osutada.

Ükski Pakkumise Korraldajatest ega ükski nende tütarettevõtja, sidusettevõtja või nende direktor, juht, töötaja, nõustaja, esindaja või mistahes muu isik ei võta vastutust ega kohustusi ning ei anna ühtegi kinnitust või garantiid (otseselt või kaudselt) seoses käesoleva teadaande sisuga, sealhulgas selle õigsuse, täpsuse, terviklikkuse ega käesolevas teadaandes sisalduva informatsiooni või arvamuste kinnitatuse või õigsuse kohta (või seoses sellega, kas mingi informatsioon on teadaandest välja jäetud) või mistahes muu informatsiooniga, mis seondub Seltsi, Grupi ja nende sidusettevõtjatega, sõltumata sellest, kas informatsioon on kirjalikus, suulises, visuaalses või elektroonilises vormis, ning sõltumata sellest, kas informatsioon on edastatud või tehtud avalikuks, ning seoses mistahes kahjuga, mis on tekkinud käesoleva teadaande või selle sisu kasutamisest või tekkinud muul viisil seoses käesoleva teadaande või selle sisuga.

Käesolevas teadaandes sisalduv informatsioon on mõeldud ainult taustinformatsioonina ning ei proovi olla täielik või lõplik. Käesolevas teadaandes sisalduva informatsioonile või selle täpsusele või täielikkusele ei või tugineda mistahes eesmärgil. Kogu informatsiooni, mis käesolevas teadaandes sisaldub, võidakse kontrollida, parandada, täiendada või muuta ilma teavituseta. Siiski ei võta Selts kohustust teavitada käesoleva teadaande saajat mistahes täiendavast informatsioonist või uuendada käesolevat teadaannet või parandada mistahes ebatäpsusi.

 

Tulevikku suunatud avaldused

Käesolev teade sisaldab tulevikku suunatud informatsiooni, ennekõike osas, mis puudutab Seltsi strateegiat, plaane ja tuleviku finantsseisu. Nimetatud informatsioon on esitatud, tuginedes käesoleval ajal tehtud prognoosidele, mis omakorda lähtuvad Seltsi juhtkonna parimast hinnangust. Teatud informatsioon lähtub Seltsi juhtkonna arvamusest ja eeldustest ning neile antud hetkel kättesaadavast informatsioonist. Mis tahes käesolevas teates sisalduv tulevikku suunatud informatsioon hõlmab endas riske, ebakindlust ja eeldusi seoses Grupi tulevase tegevuse, makromajanduse keskkonna ning muude sarnaste teguritega. Tulevikku suunatud informatsioon on teates muuhulgas tuvastatav sõnadega nagu „strateegia“, „ootus“, „plaan“, „eeldama“, „arvama“, „tulevikus“, „edaspidi“, „hinnang“, „kavatsus“, „projekt“, „eesmärgid“, „sihtmärgid“ ja muud sarnase tähendusega sõnad või väljendid. Tulevikku suunatud informatsioon on tuvastatav ka selle järgi, et see ei tugine minevikus toimunud või praegustele sündmustele. Nii nagu kõik prognoosid, on need oma olemuselt ebakindlad ja sõltuvad muutuvatest asjaoludest ning Seltsil ei ole kohustust ja ta välistab selgesõnaliselt igasuguse kohustuse uuendada või muuta käesolevas teates sisalduvat tulevikku suunatud informatsiooni muudatuste, uue informatsiooni, järgnevate sündmuste või muu tulemusel.

Kogu tulevikku suunatud informatsiooni kehtivust ja täpsust mõjutab asjaolu, et Grupp tegutseb tiheda konkurentsiga valdkonnas. Seda valdkonda mõjutavad muudatused regulatsioonides (sealhulgas Euroopa Liidus), maksudes, konkurentsi, majanduslike, strateegiliste, poliitiliste ja sotsiaalsete tingimuste arengud, klientide reaktsioon uutele ja olemasolevatele toodetele ning tehnoloogilised arengud ja muud tegurid. Grupi tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda Seltsi juhtkonna ootustest nende tegurite muutumise tõttu. Muud tegurid ja riskid võivad negatiivselt mõjutada Grupi tegevusi, äritegevust või majandustulemusi.

[1] Tegemist on Seltsi juhtkonna hinnanguga.

[2] Tegemist on Seltsi juhtkonna hinnanguga.